KUNDEAVTALE FOR PERSONKUNDER

Hvitvaskingsloven pålegger verdipapirforetak å avdekke og motarbeide hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og terrorfinansiering. Loven innebærer en rekke forpliktelser som verdipapirforetak er pålagt å etterleve. Dette gjelder blant annet i forhold til identitetskontroll, registrering og oppbevaring av opplysninger samt undersøkelses- og rapporteringsplikt. Verdipapirforetak plikter å foreta en konkret risikobasert tilpasning av kundekontrolltiltakene hensett til risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering. Fearnley Securities AS er ifølge loven forpliktet ved etablering av kundeforhold å innhente opplysninger og tilhørende dokumentasjon om sine kunder og forstå formålet med kundeforholdet og dets tilsiktede art. Før denne prosessen er gjennomført, kan Fearnley Securities AS ikke tilby sine tjenester.

Kundeavtalen skal blant annet bidra til å sikre at Fearnley Securities AS får tilstrekkelig informasjon om og dokumentasjon fra kunden.

Opplysningene nedenfor vil bli registrert i foretakets kunderegister. Alle opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter.


KUNDEINFORMASJON
Fornavn
Etternavn
Fødselsnummer (11 siffer)
Adresse
Postnummer
Poststed
E-postadresse
Telefon
Mobil Telefon
Statsborgerskap:
Land kunden er skattemessig rapporteringspliktig til:
VPS-konto
Bankkonto
Kontaktperson hos Fearnley Securities